Toimintakäsikirja

1 Seuran toiminta

1.1 Toiminta-ajatus

Veitsiluodon Kisaveikot ry on vuonna 1937 perustettu yleisseura. Seurassa on mahdollista harrastaa monipuolista liikuntaa. Tällä hetkellä aktiivisimpina lajeina ovat yleisurheilu, jalkapallo sekä naisten jumppa. Seuran tavoitteena on jäsenistön fyysisen ja henkisen kunnon ylläpito ja kehittäminen luomalla edellytyksiä liikunnan harrastamiseen ja kilpailutoimintaan.  Tällä pyritään innostamaan jäsenistöä elinikäiseen liikunnalliseen elämäntapaan. Lapsuudessa seurassa harrastanut ja urheillut jatkaa usein seura-aktiivina oman mielenkiintonsa ja mahdollisuuksiensa mukaan.

1.2 Arvot, missio ja visio

Arvot
* yhteisöllisyys
* kasvatuksellisuus
* tasa-arvoisuus
* urheilijakeskeisyys

Missio
Liikunnallinen elämätapa, mikä mahdollistaa ja tukee henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Visio
Vuonna 2016 Veitsiluodon Kisaveikkojen toiminta perustuu motivoituneisiin ja koulutettuihin vetäjiin, harrastajamäärän ollessa laaja ja vakaa. Hyvät liikuntapaikat ja -tilat mahdollistavat monipuolisen harrastus- ja kilpailutoiminnan. Seura on tunnettu ja vetovoimainen sekä taloudellisesti vakaa.

1.3. Lähitulevaisuuden tavoitteet

Yleisurheilujaosto

 • seurassa 100 yleisurheilulisenssiä
 • seuraluokittelussa valioluokan seuraksi
 • paras seura piirissä seuraluokittelupisteillä mitattuna
 • vähintään yksi SM-mitali vuodessa

Jalkapallojaosto

 • seurassa 40 pelaajaa ja 5 eri ikäryhmää
 • 1-2 joukkuetta pelaa piirisarjaa

Naisjaosto

 • uusien toimijoiden kautta taataan naistoiminnan jatkuminen
 • naisten tehojumppa ja tyttöjen jumpat pyörimään muutaman vuoden tauon jälkeen
 • naisten ja tyttöjen jumpille vetäjät Hepolan koulun liikuntasalille[hr]

2 Seuran johtaminen

2.1 Organisaatio

Veitsiluodon Kisaveikot ry:n johtokunnan valitsee syyskokous. Seura noudattaa kaikissa toimissaan Suomen lakeja sekä TUL:n ja seuran omia sääntöjä. Jaostojen toimintaa ohjaavat myös omien lajiliittojen säädökset. Seuraorganisaation kokoonpano, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä talousarviot ja -suunnitelmat hyväksytään sääntömääräisissä vuosikokouksissa. Seuran toiminta perustuu täysin vapaaehtoistoimintaan.

2.2 Kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään maaliskuun aikana ja syyskokous loka- tai marraskuussa johtokunnan päättämänä ajankohtana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt.
 2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.
 3. Esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta.
 4. esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 6. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin.
 7. Käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille.
 8. Päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla.
 9. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt.
 2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
 3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.
 4. Vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle kalenterivuodelle.
 5. Vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot.
 6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet.
 7. Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varatarkastajat.
 8. Päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen.
 9. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin.
 10. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

2.3 Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Seuran toimintasuunnitelma sisältää seuraavan vuoden tapahtumien ja hankkeiden esittelyn ja aikataulut. Toimintasuunnitelman pohjana voidaan käyttää seuran tapahtumista tehtävää vuosikelloa. Toimintasuunnitelman johtokunnalle laatii seuran puheenjohtaja ja jaostoille niiden vetäjät. Taloudenhoitaja laatii jaostojen ja johtokunnan talousarviot toimintasuunnitelmien pohjalta yhteistyössä jaoston puheenjohtajan kanssa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio käsitellään syyskokouksessa.

2.4 Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomuksen laatii kevätkokoukseen johtokunnan ja jaostojen sihteerit. Toimintakertomuksen tavoitteena on arvioida edellisvuoden toimintaa peilaten sitä tehtyyn toimintasuunnitelmaan. Kevätkokous voi esittää muutoksia toimintakertomuksiin ja/tai hyväksyä kertomukset sellaisenaan. Taloudenhoitaja laatii tilinpäätöksen, jonka tarkastavat syyskokouksessa valitut toiminnantarkastajat. Toiminnantarkastajien raportin ja taloudenhoitajan esittelemän tilinpäätöksen pohjalta kevätkokouksen osanottajat voivat esittää edellisvuoden johtokunnalle vastuuvapauden edellisvuoden tileistä.

2.5 Seuran talous

Seura noudattaa taloudenhoidossaan Suomen lakia eikä tavoittele toiminnallaan taloudellista voittoa. Seuran taloudesta vastaa johtokunta, joka päättää tilien käytöstä. Seuran toiminta mahdollistetaan vapaaehtoisella varainkeruulla, talkootoiminnalla ja avustuksilla. Seuran tilejä hoitaa syyskokouksessa valittu taloudenhoitaja. Seura ei maksa ryhmien ohjaajille, valmentajille, johtokunnan ja jaostojen jäsenille palkkioita. Valmentajille ja ohjaajille maksetaan kulukorvauksia kuitteja vastaan.

2.6 Jäsenmaksut

Jäsenmaksut päätetään syyskokouksessa ja ne lähetetään jäsenille keväällä. Jäsenmaksun maksaminen oikeuttaa osallistumisen kevät- ja syyskokoukseen. Järjestettäessä esim. yhteisiä retkiä, saavat jäsenet kyydin ilmaiseksi tai hinnan alennettuna.

Seuran jäsenmaksuluokat:

 • nuorisojäsen, alle 15 vuotta
 • aikuisjäsen, yli 15 vuotta
 • yhdistys-/yritysjäsen
 • vapaajäsen
 • kannatusjäsen

[hr]

3 Seurahenkilöiden ja organisaation tehtäväjaot ja vastuut

[hr]

3.1 Johtokunta

Johtokunta valitaan seuran syyskokouksessa seuraavaksi toimikaudeksi, joka on kalenterivuosi. Syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä 3-7 jäsentä. Ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa jaetaan jäsenille vastuualueet.  Johtokuntaan valitut henkilöt edustavat seuraa.

Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja taloudenhoitajalla, kaksi aina yhdessä. Johtokunnan jäsenet edustavat seuraa eri järjestöissä. Johtokunnan jäsenille ei makseta palkkioita

Johtokunta

 • kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa toimikaudella
 • päättää vuosikokousten ajankohdan
 • on vastuussa seuran taloudesta ja tilien avaamisesta
 • valvoo seuran sääntöjen noudattamista

3.2 Toimenkuvat

Puheenjohtaja

 • johtaa seuran toiminnan kokonaisuutta ja valvoo, että seuran toimintaa johdetaan sääntöjen mukaisesti (TUL/seuran säännöt)
 • laatii johtokunnan/seuran toimintasuunnitelman syyskokoukseen
 • kutsuu koolle johtokunnan ja johtaa kokouksissa puhetta sekä valvoo, että seuran toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä
 • palkkaa mahdolliset kesätyöntekijät (koululaiset, 2 viikon työrupeama)
 • ohjeistaa tehtäväkenttää ja valvoo seuran etuja sekä hoitaa suhteita yhteistyökumppaneihin
 • huolehtii seuran autojen vuokraustoiminnasta sekä arpajaisten järjestämisestä

Varapuheenjohtaja

 • huolehtii johtokunnan kokouksen johtamisesta puheenjohtajan ollessa estyneenä
 • johtaa työryhmää, joka miettii seuran osakehuoneiston käyttömahdollisuuksia
 • tarkistaa yhdessä toisen johtokunnan henkilön kanssa kirjanpitotositteet kolme kertaa vuodessa, jotta maksutapahtumat ovat tehtyjen päätösten mukaisia

Sihteeri

 • toimii johtokunnan kokouksissa sihteerinä ja laatii pöytäkirjan kokouksesta
 • sihteeri arkistoi johtokunnan pöytäkirjat sekä lähettää ne sähköpostitse muille johtokunnan jäsenille.
 • laatii johtokunnan toimintakertomuksen edellisvuoden toiminnasta kevätkokoukseen
 • hoitaa patentti- ja rekisterihallitukseen yhdistyksen muutostiedot
 • ilmoittaa Ytj-järjestelmään mahdolliset muutokset seuran nimessä ja osoitetiedoissa
 • huolehtii vuosikokousten ilmoitukset seuran sääntöjen mukaisesti lehteen
 • pitää kunniamerkkien saajista luetteloa
 • päivittää erilaisia rekistereitä mm. koulutusrekisteriä ja järjestysmieskorttirekisteriä
 • laatii seuran asiakirjat mm. pöytäkirjaotteet yms.
 • huolehtii yhdessä jaostojen kanssa harjoituspaikkojen ja -vuorojen anomukset kaupungille.

Taloudenhoitaja

 • huolehtii jaostojen (paitsi naisjaoston) ja johtokunnan päivittäisestä rahaliikenteestä jaostoissa ja johtokunnassa tehtyjen päätösten mukaisesti
 • seuralle tulevat laskut osoitetaan taloudenhoitajan osoitteeseen.
 • laatii avustus- ja yhteistyöpyynnöt yhdessä puheenjohtajan kanssa eri yhdistyksille tai yrityksille
 • huolehtii laskutuksesta sekä laatii seurantalistat suorituksista: mm. jäsenmaksut ja kausimaksut ja toimittaa ne seuran vastuuhenkilölle
 • hoitaa jaostojen lisenssimaksut
 • hoitaa seuran kirjanpidon ja tekee tilinpäätöksen, esittelee sen helmikuussa johtokunnalle
 • veroilmoituksen tekeminen, arpajaisten lopputilitykset ja maksut
 • hoitaa seuran talkootyöntekijöiden vakuutuksen.

Jaostot toimittavat taloudenhoitajalle kokousten pöytäkirjat.  Jaostot ja johtokunta huolehtivat myös, että toimintasuunnitelmat toimitetaan neljä viikkoa ennen syyskokousta taloudenhoitajalle. Taloudenhoitaja käy yhdessä jaostojen ja johtokunnan kanssa ennen syyskokousta talousarvion lävitse. Naisjaosto huolehtii tammikuun viimeiseen päivään mennessä tiliotteet ja tositteet taloudenhoitajalle.

Seuralla on päivittäistä maksuliikennettä varten tili Kemin Seudun Osuuspankissa ja jäsenmaksuille Sampopankissa sekä naisjaostolla on tili Kemin Seudun Osuuspankissa.  Seuralla on tallelokero Kemin Seudun Osuuspankissa, johon avain on taloudenhoitajalla.  Seuralla on käytössä Asteri -kirjanpito-ohjelma.

Johtokunnan muut jäsenet

Jaoston yhteyshenkilö, mieluiten vetäjä

 • edustaa jaostoa johtokunnassa ja huolehtii asioiden tiedottamisesta

Urheilijajäsen

 • toimii ”linkkinä” urheilijoiden ja johtokunnan välillä
 • osallistuu seuran varainhankintakampanjoihin urheilijoiden edustajana
 • ohjeistaa urheilijatiedotusta

Talkootyövastaava

 • on vastuussa seuran talkootöiden organisoinnista
 • ottaa vastaan talkootilaukset ja huolehtii, että talkootöissä on tarvittava määrä tekijöitä
 • toimittaa laskutustiedot taloudenhoitajalle

Tiedotusvastaava

 • toimii seuran kotisivujen päivittäjänä jaostojen vetäjien lisäksi
 • hoitaa johtokunnan päätösten mukaisesti tapahtumien tiedotuksen kotisivujen lisäksi paikallislehdissä ja -radiossa sekä koulujen ja kauppojen ilmoitustauluilla

Jäsenkirjuri

Jäsenkirjuri voi olla joko johtokunnan jäsen tai sen ulkopuolinen henkilö, jolloin jäsenkirjurilla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnassa jäsenasioita käsiteltäessä.

 • huolehtii jäsenrekisterin ajantasaisuudesta
 • huolehtii jäsenrekisterin varmuuskopioinnista
 • organisoi yhdessä johtokunnan kanssa jäsenmaksujen jakamisesta
 • ajaa vuosittain merkkipäivälistan

3.3 Jaostot

Seuran jaostot ovat yleisurheilu-, jalkapallo-, nais-, harrasteliikunta- ja autojaosto.

Jaostot voivat itse määritellä jäsenistön vähimmäis- ja maksimimäärän. Jaostot toimivat johtokunnan alaisena, mutta itsenäisesti seuran sisällä syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvoin puitteissa kuitenkin johtokunnan hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa. Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

Jaostojen jäsenille ei makseta palkkioita. Jaostojen kokoukset kutsuu koolle jaoston vetäjä. Sihteeri tekee kokouksesta pöytäkirjan, joka toimitetaan taloudenhoitajalle sekä johtokunnan sihteerille arkistoitavaksi.

3.4 Vakuutukset

Seuralla on seuraavat vakuutukset IF-vakuutusyhtiössä:

 • vastuuvakuutus
 • vahinkovakuutus (tapaturma ja matka)
 • ajoneuvovakuutus

Ajoneuvovakuutukset:

AYF-614 Volkswagen liikennevakuutus ja autovakuutus

CYJ-143  Mercedes     liikennevakuutus ja autovakuutus

LKL-465 Toyota          liikennevakuutus

Lisäksi on yleisurheilulisenssiin sisältyvä IF:n vakuutus sekä jalkapallopassiin sisältyvä AON:n vakuutus.

4 – 8 JAOSTOJEN TOIMINTA

[hr]

4 Yleisurheilu

[hr]

4.1 Toiminta-ajatus ja arvot

Veitsiluodon Kisaveikkojen yleisurheilujaoston toiminnan tarkoitus on tuottaa laadukasta ja arvostettua yleisurheilutoimintaa: lapsi-, nuoriso- ja kilpaurheilusta aina kansainvälisesti menestyviin urheilijoihin asti.

Yleisurheilujaosto:

 • vastaa seuran yleisurheilutoiminnasta kokonaisuudessaan
 • noudattaa lajitoiminnassaan Suomen Urheiluliiton sääntöjä
 • vastaa valmennuksen järjestämisestä
 • huolehtii vetäjien ja valmentajien koulutuksesta seuraohjeistuksen mukaisesti
 • suunnittelee ja toteuttaa seuran sarja- ja mestaruuskilpailut
 • vastaa Elokuun kisojen toteuttamisesta
 • osallistuu Länsi-Pohjan piirin mestaruuskilpailujen järjestämiseen
 • pitää rekisteriä esim. tuomarikortin omaavista henkilöistä
 • huolehtii urheilijoille kausimaksulomakkeet
 • huolehtii kilpailuasujen ja verryttely- sekä tuulipukujen tilaukset
 • hoitaa jaoston rahaliikenteen yhdessä seuran taloudenhoitajan kanssa

4.2 Toiminnan tarkoitus, päämäärä ja tehtävät

Jaoston tärkein tehtävä on tuottaa laadukasta yleisurheilutoimintaa eri-ikäisille jäsenille. Tarkoitus on luoda jäsenille mahdollisuus sekä harrastaa että kilpailla eli edetä urheilu-uralla niin pitkälle kuin kyvyt ja motivaatio riittävät.

Yleisurheilun toimintapaikkoina kesäkaudella on Sauvosaaren ja Paavonkarin urheilukenttä sekä syys-, talvi- ja kevätkaudella Hepolan koulun liikunta- ja kuntosali, Haaparannan Aspen -halli sekä syyskaudella myös Junkohalli.

Ydintoiminta-alue on perinteisesti ollut Kemin kaupungin alue, mutta nykyisin toiminta-alue on laajentunut käsittämään myös Simon, Keminmaan, Tervolan sekä Tornion alueita.

4.3 Organisaatio

4.3.1 Organisaatiokaavio

4.3.2 Seurahenkilöiden ja organisaation tehtävänjako ja vastuut

Yleisurheilujaosto on yksi seuran jaostoista. Jaosto valmistelee ja esittelee asioita johtokunnalle päätettäväksi. Yleisurheilujaosto kokoontuu tarvittaessa.

4.3.4 Yleisurheilujaoston kokoonpano ja toimenkuvat

Puheenjohtaja

 • kantaa vastuun jaoston organisaation toimivuudesta
 • suunnittelee ja kehittää jaoston toimintaa
 • kutsuu jaoston kokoukset koolle ja johtaa niissä puhetta
 • on seuran johtokunnan jäsen ja edustaa jaostoa kokouksissa
 • edustaa seuraa SUL:n Länsi-Pohjan piirin kokouksissa
 • laatii toimintasuunnitelman yhdessä jaoston kanssa syyskokoukseen
 • laatii talousarvion seuran taloudenhoitajan kanssa toimintasuunnitelman pohjalta syyskokoukseen
 • hoitaa mainossopimukset yhdessä johtokunnan kanssa
 • tekee jaoston ja johtokunnan toimeksiannot
 • hakee muun muassa kansalliset kilpailut seuraavalle kaudelle

Sihteeri

 • pitää kokouksista pöytäkirjaa, jonka jäljennös toimitetaan seuran taloudenhoitajalle sekä seuran sihteerille arkistoitavaksi
 • tekee yleisurheiluasujen tilaukset yhdessä valmennuspäällikön kanssa
 • laatii toimintakertomuksen vuosikokoukseen
 • hoitaa jaoston sisäisen tiedottamisen yhteistyössä valmennustiimin kanssa
 • hoitaa ja päivittää erilaisia yleisurheilurekistereitä
 • huolehtii kilpailujen toimitsijoille kahvi-/mehuliput

Taloudenhoitaja
Jaoston maksuliikenne hoidetaan seuran taloudenhoitajan toimesta.  Laskut osoitetaan seuran taloudenhoitajan osoitteeseen.

Kunniakierrospäällikkö
Kunniakierros on yleisurheilupuolen merkittävimmistä tulonlähteistä.  Seuran jäsenet, urheilijat ja valmentajat osallistuvat tapahtumaan. Niiltä urheilijoilta, joille maksetaan valmennuksen ja kilpailukulujen kattamiseen niin sanottua bonusrahaa, edellytetään osallistumista Kunniakierros -tapahtumaan.

Kunniakierrospäällikkö

 • asettaa tavoitteen
 • organisoi tapahtuman
 • hoitaa loppuselvittelyn liittoon

Valmennuspäällikkö

 • hoitaa kaikki valmennukseen ja valmentajiin liittyvät asiat
 • suunnittelee, johtaa ja kehittää seuran valmennusjärjestelmää yhdessä valmentajien kanssa
 • hoitaa leirityslaskutuksen urheilijoilta seuran sääntöjen mukaisesti
 • kehittää yhteistyötä kouluihin ja työpaikkoihin
  – lasten yleisurheiluohjaaja
  – nuorten yleisurheiluohjaaja
  – nuorisovalmentajatutkinto
  – valmentajatutkinto
  – valmentajan ammattitutkinto
  – vastaa seuran valmentaja- ja ohjaajakoulutuksesta

4.4 Talous

Talousarvio ja taloudenhoito

Varainhankinta perustuu kausimaksujen lisäksi erilaisiin talkootöihin, arpajaisiin sekä tapahtumiin.

Tavoitteena olisi saada lisää tukijoita, toimijoita ja jäseniä seuralle. Lisäksi pitää saada lisää osallistujia kunniakierrostapahtumaan. Suurimpina kuluerinä ovat urheilijoiden kilpailemiseen liittyvät kulut. Kausimaksuista laaditaan vuosittain tiedote, joka löytyy seuran sivuilta.

4.5 Urheilutoiminnan periaatteet

4.5.1 Yleisurheilukoulut

VKV:n lasten yleisurheilutoiminnan perustana on urheilukerho ja yleisurheilukoulu.  Vastuuohjaajat/valmentajat ovat koulutettuja yli 17-vuotiaita, mutta heillä saattaa olla apuohjaajina alle 17-vuotiaita nuoria.

Urheilukerholaiset kokoontuvat kerran viikossa sisäkaudella Hepolan koulun liikuntasalissa. Kerhossa perusperiaatteena on liikunnan monipuolisuuden ja perustaitojen harjoittaminen 4 – 6-vuotiaille lapsille leikin ohessa. Harjoituskerran kesto on 45 min. Kausimaksuun sisältyy koko vuoden ohjatut harjoitukset ja vakuutus.

Urheilukoulut on tarkoitettu ikäluokalle 7-14 vuotta. Harjoittelu tapahtuu pääasiassa Hepolan liikuntasalissa ja Sauvosaaren kentällä.  Junko- ja Aspen-hallissa käydään ryhmän vanhimpien kanssa.  Kausimaksu sisältää ohjatut harjoitukset, vakuutuksen ja lisenssin.

7-10-vuotiaiden harjoittelussa monipuolisten perustaitojen harjoittamisen lisäksi tulee mukaan lajitaitojen leikinomainen harjoittelu sekä yleisurheilun sääntöjen opettelu. Harjoituksia pidetään vähintään kerran viikossa ja lisäharjoituskerroista sovitaan harjoituksissa.

11-14-vuotiaiden harjoitukset sisältävät enemmän lajinomaisia harjoitteita. Tavoitteena on yleisurheilun lajitaitojen monipuolinen hallitseminen.  Nuoret kokoontuvat kaksi kertaa viikossa harjoituksiin ja tarvittaessa sovitaan myös lisäharjoituskertoja. Talvikaudella painotetaan peruskunto-ominaisuuksien kohentamista ja kesäkaudella keskitytään yleisurheilun lajitaitojen opettelemiseen.

Juoksu- ja heittokoulut eivät kuulu seuran valikoimaan tällä hetkellä.  Tulevaisuuden suunnitelmissa voisi olla sekä lapsille että aikuisille tarkoitettuja juoksu- tai heittokouluja, mikäli niihin nähdään tarvetta.

4.5.2 Nuorisovalmennusryhmät

Yli 15-vuotiaiden ryhmä kokoontuu harjoituksiin viisi kertaa viikossa. Ryhmässä on mahdollista harjoitella kilpailullisin tavoittein tai harrastepohjalta. Valmentautuminen ohjautuu urheilijan lajiryhmän vaatimusten mukaisesti.

Pääasiallisia harjoittelupaikkoja ovat sisäkaudella Hepolan koulun liikunta- ja kuntosali sekä Aspen-halli. Kesäkaudella harjoitellaan Sauvosaaren urheilupuistossa.

Urheilijoilla on mahdollisuus hakea Rovaniemellä järjestettävään alueleiritykseen. Leirin hinnasta seura tulee urheilijaa vastaan puolella, toinen puoli jää urheilijan omavastuuksi. Sama kustannuskorvaussääntö koskee myös karnevaalien yhteydessä järjestettäviä leirityksiä.

Yli 16-vuotiailla on mahdollisuus käyttää seuran kustantamaa hierontaa viisi kertaa vuodessa. A-luokan aikuisurheilijalla hierontakertoja 10 kertaa vuodessa. Tarkemmat tiedot löytyvät kausimaksutiedotteesta.

Urheilijat maksavat itse Aspen-hallin kausikortit.  Seuran järjestämät kyydit kulkevat suunniteltua reittiä myöten harjoittelupäivinä.

4.6 Harjoitus- ja valmennusryhmien pelisääntöjä

Seuralle on laadittu yleiset pelisäännöt, joita tulee noudattaa niin urheilijoiden, vanhempien, valmentajien kuin toimihenkilöidenkin keskuudessa.  Yleisurheiluryhmät voivat laatia omia täydentäviä pelisääntöjä yhdessä vanhempien ja ohjaajien/valmentajien kesken.

Ohjaajien/valmentajien tehtävänä on myös huolehtia tiedonkulusta urheilijoille.

4.7 Kilpaileminen

Seuran oma sarjakilpailujärjestelmä 3-15-vuotiaille on luotu matalan kynnyksen kisamuodoksi.  Kesän aikana järjestetään kuudet kisat Paavonkarin kentällä ja osallistuessaan vähintään kolmeen kisaan lapsi palkitaan kesäkauden päättäjäisissä.

Seuran mestaruuskilpailuihin ja sarjakilpailuihin osallistumien ei edellytä lisenssiä. Lisenssi on pakollinen osallistuttaessa muiden seurojen järjestämiin kilpailuihin sekä seuran järjestämiin Elokuun kisoihin.  Jokavuotiset Elokuun kisat pidettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1957 Paavonkarin kentällä ja vuodesta 1984 lähtien ne on pidetty Sauvosaaren kentällä.

Alle 13-vuotiaille tärkeimmät kilpailut ovat Sisulisäkisat sekä lähialueen piirikunnalliset kilpailut. Yli 14-vuotiaat osallistuvat jo ikäluokkiensa SM-kisoihin, mikäli niihin vaadittu tulosraja on saavutettu.

Kesäisin tehdään yksi yhteismatka isompiin kisoihin esim. Finland Junior Gamesiin, jolloin määritellään osallistujien omavastuuosuus erikseen tapauskohtaisesti.

Kilpailuihin ilmoittaudutaan valmentajille. Valmentajat puolestaan ilmoittavat osallistujamäärät taloudenhoitajalle, joka ilmoittaa kaikki kerralla keskitetysti kilpailujen järjestäjille. Seura maksaa kaikkien kilpailujen osallistumismaksut.

SM-kisoissa maksetaan osallistumismaksun lisäksi seuran kautta järjestetty majoitus, ruokailut eli kaksi lämmintä ateriaa päivässä sekä seuran järjestämät matkat. Lähialueen kisoihin seura järjestää kuljetuksen.

Seuran yleisurheilujaosto päättää kisoihin mukaan lähtevät valmentajat ja huoltajat. Jos autossa on tilaa, voidaan ottaa lasten ja nuorten vanhempia mukaan. Huoltajavalintoja tehtäessä valmentajat menevät aina vanhempien edelle. SM-kisohin seuran nimeämien huoltajien matkat ja muut vastaavat kulut maksaa seura. Matkoilla pyritään ensisijaisesti käyttämään seuran omia autoja, mutta tarvittaessa käytetään omaa autoa, jolloin matkakorvaus on 20 senttiä kilometriltä tai polttoainekorvaus eli täysi tankki lähtiessä ja tankataan matkan päättyessä taas täyteen.

4.8 Leirit

Seuran oma leiritoiminta ei ole säännöllistä. Suunnitteilla on järjestää seuran oma yleisurheiluleiri vuosittain. Alueleiri-ikäisillä urheilijoilla on mahdollisuus hakea alueleiritykseen. Aikuisurheilijat osallistuvat muutamiin leireihin vuoden aikana, joista 1-2 on ulkomaanleirejä.

4.9 Vastuut, lisenssit ja vakuutukset

Harjoitteluryhmiin osallistuvilta peritään kausimaksu, joka kattaa koko vuoden toiminnan. Tarkempi erittely on erillisessä liitteessä.

19-vuotiaiden ja sitä nuorempien kausimaksu sisältää lisenssin, johon kuuluu myös vakuutus, mutta yli 20-vuotiaiden kausimaksuun ei vakuutus kuulu.  He huolehtivat vakuutusturvansa itse.

4.10 Seura-asut

VKV:n virallista kilpailuasua tulee käyttää kaikissa SM- ja PM-kilpailuissa ja sitä suositellaan käytettävän kaikissa kilpailuissa.

Yleisurheilijoiden sinivalkoiset asut ovat Adidaksen tuoteperheestä. Asut on tilattu Urheilu Shop Alakorven kautta.  Asujen tilauksista ja jakelusta huolehtivat yleisurheilujaoston sihteeri sekä valmennuspäällikkö.

4.11 Kilpailut

4.11.1 Kilpailuorganisaation toimenkuvat:

Kilpailujen johtaja

 • suunnittelee, johtaa ja kehittää seuran kilpailutoimintaa
 • toimii kilpailujen johtajana
 • vastaa seuran tuomarikoulutuksesta
 • laatii kilpailujen aikataulun
 • huolehtii palkintojen hankinnasta yhdessä seuran talkoovastaavan kanssa
 • kilpailuilmoitukset yhdessä tiedotusvastaavan kanssa
 • vastaa lähettitoiminnasta kilpailujen yhteydessä
 • huolehtii toimitsijoiden organisoinnin kilpailuihin
 • tulosten julkaisu ohjeiden mukaisesti kilpailujen sihteerin kanssa

Kilpailujen sihteeri

 • vastaa kilpailujen toimiston pyörittämisestä
 • ottaa vastaan ilmoittautumiset kilpailuihin
 • vastaa tulospalvelusta
 • hoitaa tulospalveluohjelmaa
 • julkaisee tulokset ohjeiden mukaisesti kilpailujen johtajan kanssa
 • huolehtii tulokset seuran kotisivuille
 • huolehtii osanottomaksujen perimisen kilpailupaikalla

Kilpailutapahtuman organisointi ja henkilöt

 • kilpailujen johtaja
 • tekninen johtaja
 • kuuluttaja
 • lähettäjä ja lähettäjän apulaiset
 • maalikamera
 • tuulimittarit

4.11.2 Toimitsijat

Toimitsijaryhmä 1. maali, aidat, kierroslasku: lajijohtaja + toimitsijat

Toimitsijaryhmä 2. kiekko, keihäs, moukari, kuula: lajijohtaja + toimitsijat

Toimitsijaryhmä 3. seiväs, korkeus: lajijohtaja + toimitsijat

Toimitsijaryhmä 4. pituus, kolmiloikka: lajijohtaja + toimitsijat

Toimitsijaryhmä 5. viestien vaihdonvalvojat: lajijohtaja + toimitsijat

Toimitsijaryhmä 6. buffetti: vastaava + muut toimijat

Toimitsijaryhmien kokoonpanoa voidaan muuttaa kilpailukohtaisesti.

4.11.3 Sarjakilpailut / Mestaruuskilpailut

Kilpailujen järjestämisessä huomioitavia asioita

 • kilpailukalenterin laatiminen keväällä: päivät, sarjat ja lajit
 • keskiviikkoiltavuoron anominen Paavonkarin kentälle
 • kilpailuilmoitusten toimittaminen urheilumuistioon
 • kilpailujen pöytäkirjojen tekeminen
 • kilpailupäivänä osallistujien kirjaajat, vähintään kaksi henkilöä
 • kilpailujen tulosten kirjoittaminen ja laittaminen kotisivuille seuraavaksi päiväksi
 • toimitsijoiden hankinta

4.12 Koulutus

4.12.1 Ohjaajien ja valmentajien koulutus

Seurassa ohjaajat/valmentajat koulutetaan Suomen Urheiluliiton koulutusjärjestelmän mukaisesti.  On mahdollista käyttää myös TUL:n ja SLU:n koulutuksia. Seura kustantaa koulutuksen, mutta edellyttää koulutetuilta aktiivista ohjaus-/valmennustoimintaa jatkossa. Yleisurheilujaoston sihteeri pitää koulutusrekisteriä.

Seminaarit ja muut koulutusjärjestelmän ulkopuolisista kurssien osallistumismaksuista seuran osuus on puolet ja osallistujan osuudeksi jää toinen puoli. Kaikkiin koulutuksiin seura kustantaa matkat halvinta kulkuneuvoa käyttäen yhteiskuljetuksena.

4.12.2 Tuomarikoulutus

Seuran omissa sarjakilpailuissa harjoitellaan tuomarin/toimitsijan tehtäviä.  Tuomarikoulutusta pyritään järjestämään kevätkaudella vuosittain.  Yleisurheilujaoston sihteeri pitää rekisteriä koulutetuista tuomareista. Seuran tuomarikouluttajana toimii Sami Zerni.

4.12.3 Tulospalveluohjelmakoulutus

Kilpailujen tulospalveluohjelman käyttäjäkoulutus järjestetään kevään 2013 aikana. Jatkossa järjestetään joka kevät päivityskoulutus tämän koulutuksen saaneille.

4.13 Viestintä, sidosryhmät, palkitseminen ja seuratoiminnan kehittäminen

4.13.1 Viestintä ja markkinointi

Seuralla on omat internetsivut ja seuran toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät seuran sivuilta: www.veitsiluodonkisaveikot.com.  Seuran nettisivujen päivittämistä pyritään kehittämään entistä aktiivisemmaksi. Jaosto tiedottaa myös kauden aikana tapahtumista urheilijoille, vanhemmille ja toimitsijoille sähköpostitse sekä paikallislehtien seuratoiminta-/urheilupalstoilla.

Osallistujamarkkinointiin pyritään tulevalla kaudella kiinnittämään erityistä huomiota. Laaja harrastaja- ja osallistujamäärä eri toimintoihin on ensiarvoisen tärkeää niin toiminnallisessa kuin taloudellissakin mielessä.

4.13.2 Sidosryhmät

Vanhemmat
Vanhempia pyritään saamaan aktiivisemmin mukaan yleisurheilutoimintaan. He ovat nuoren urheilijan tärkein tukipilari urheilu-uralla.

Kaupunki
Seuran 20 urheilijalla on seuran edustusasussaan Kemin uimahallin logo. Lisäksi SM-kisoissa kolmen parhaan joukkoon sijoittuessaan Kemin kaupunki muistaa Kemissä kirjoilla olevaa VKV:n urheilijaa stipendillä.

Muut yhteistyökumppanit
Elokuun kisoihin paikalliset yritykset lahjoittavat tavarapalkintoja.

4.13.3 Palkitseminen

Sarjakilpailut
Sarjakilpailuissa kaikki vähintään kolmeen osakilpailuun kuudesta kilpailusta osallistuneet palkitaan kesäkauden päättäjäisissä, jotka pidetään syys- lokakuun vaihteen tienoolla.

Mestaruuskilpailut
Mestaruuskilpailuissa palkitaan kaikki osallistujat heti kilpailujen jälkeen.

Vuosittaiset palkitsemiset
Vuosittain palkitaan seuran paras tai menestynein urheilija kiertopalkinnolla. Lisäksi palkitaan muita kauden aikana eri tavoin menestyneitä urheilijoita, kuten paras tyttö tai poika, vuoden tulokas, innokkain harjoittelija jne.

Bonusjärjestelmä
Seura jakaa bonusjärjestelmän mukaisesti kilpailu- ja edustustehtävistä sekä piirinennätyksistä ja A-luokan ja M-luokan tuloksista bonuksia urheilijoille. Järjestelmä kattaa yli 14-vuotiaat urheilijat. Bonusjärjestelmästä on oma liite.

Bonuksia voi saada valmennus- ja kilpailukulujen kuitteja vastaan seuraavan vuoden aikana edustaessaan edelleen Veitsiluodon Kisaveikot ry:tä ja harjoitellessaan täysipainoisesti kohti seuraavaa kautta. Urheilijan on osallistuttava jokavuotiseen Kunniakierrostapahtumaan, jotta hän voi käyttää bonuksiaan.

4.13.4 Toiminnan kehittäminen

Yleisurheilujaoston jäsenten velvollisuus on seurata jäsenistön mielipiteitä ja viedä yleisurheilua eteenpäin asetettujen tavoitteiden suunnassa. Eri tilaisuuksien yhteydessä pyritään antamaan aikaa myös kehityskeskusteluille. Osaavat ja motivoituneet henkilöt ovat seuratyön kulmakiviä, joten rekrytointi ja motivointi ovat avaintekijöitä kehitettäessä seuraa uusiin haasteisiin. Valmentajien tietotaitoon pyritään panostamaan koulutuksen avulla ja siten tuottamaan entistä laadukkaampaa yleisurheiluvalmennusta. Lajikohtaiseen osaamiseen ja lajikirjon monipuolistamiseen aiotaan panostaa lähitulevaisuudessa. Heitto- ja hyppylajeista pyritään saamaan yhtä suosittuja kuin juoksulajeista. Seuran urheilijoiden menestymisen myötä uusia sponsorisopimuksia on tulevaisuudessa pyrittävä saamaan lisää.[hr]

5 Jalkapallo

[hr]

5.1 Toiminnan tarkoitus

Jalkapallotoiminnan ensisijainen tarkoitus on tarjota alueen lapsille mahdollisuus oppia jalkapallon jaloa taitoa, harjoitella ja pelata jalkapalloa. Kaikki pelaajat ovat yhtä tärkeitä, niin lahjakkaat kuin vähemmän lahjakkaat. Tarjoamme joukkueena pelaamisen iloa ja leikkimielisyyttä.

5.2 Toiminta-alue

Jalkapallon toimintapaikkoina ovat Hepolan koulun liikuntasali, Hepolan koulun kenttä ja Paavonkarin urheilukenttä. Talvikautena käytämme Hepolan koulun liikuntasalia sekä Junkohallia harjoitteluun ja keväisin siirrymme harjoittelemaan Hepolan koulun hiekkakentälle. Kesällä ja syksyllä harjoittelemme Paavonkarin kentällä.

Uusia pelaajia pyritään hankkimaan esikouluikäisistä ja koululaisista lähinnä Hepolan koululta. VKV ei pyri hankkimaan pelaajia lähiseuroista ja niiden ydintoiminta-alueilta, mutta toivottaa tervetulleeksi kaikki halukkaat pelaajat, asuinpaikasta riippumatta.

5.3 Jalkapallojaoston tehtävät

 • koordinoi, ohjaa ja kehittää jalkapallon junioritoimintaa
 • vastaa valmentajien ja muiden toimihenkilöiden koulutuksesta ja yhteistyöstä
 • päättää pelaajien kausimaksuista ja jakaa maksulaput pelaajille
 • vastaa omasta taloudenhoidosta yhteistyössä seuran taloudenhoitajan kanssa
 • valmistelee vuosittain jalkapallojaoston toimintakertomuksen kevätkokoukseen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion syyskokoukseen
 • vastaa yhdessä seuran johdon kanssa suhteista Palloliittoon
 • vastaa jalkapallojoukkueiden kilpailutoiminnan järjestelyistä

5.4 Jalkapallojaoston kokoukset

Jalkapallojaoston syyskokous pidetään elo-syyskuussa. Siinä ehdotetaan seuraavaksi kalenterivuodeksi jaoston jäsenet, hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, joka esitetään hyväksyttäväksi seuran syyskokouksessa. Jaoston kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa. Siinä hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus, joka esitetään hyväksyttäväksi seuran kevätkokouksessa.

Jalkapallojaoston työryhmät pitävät kokouksia tarpeen mukaan puheenjohtajan kutsusta.

5.5 Organisaatio

5.5.1 Jalkapallojaoston kokoonpano

Seuran syyskokous valitsee jaostolle puheenjohtajan ja tarvittavan määrän muita jäseniä. Valinta tapahtuu yleensä jaoston kokoukselle tuoman ehdotuksen perusteella.

Puheenjohtajan tehtävät

 • kutsuu kokoukset koolle ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat
 • valmistelee toimintasuunnitelman
 • vastaa sisäisestä tiedottamisesta
 • osallistuu seuran syys- ja kevätkokouksiin
 • vastaa jaoston taloudesta yhdessä jaoston sihteerin ja rahastonhoitajan kanssa
 • edustaa jaostoa johtokunnassa ja tiedottaa siellä käsitellyistä asioista muille jaoston jäsenille

Sihteerin tehtävät

 • toimii kokoussihteerinä
 • laatii kokouksista pöytäkirjat ja toimittaa ne seuran sihteerille ja taloudenhoitajalle arkistoitaviksi
 • tiedottaminen, muun muassa tapahtumatiedot kotisivujen päivittäjälle
 • valmistelee toimintakertomuksen

Valmentajien tehtävät

 • vastaa juniorien valmennuksesta ja sen suunnittelusta
 • osallistuu valmennuspäällikön pitämiin valmentajapalavereihin.
 • tekee joukkuejaot
 • vastaa valmentajien ja pelaajien kesken sovittavista Kaikki Pelaa – säännöistä
 • noudattaa seuran nuorisotoiminta- ja valmennuslinjaa
 • vastaa pelaajaluettelon pitämisestä

Apuvalmentajien tehtävät

 • avustaa valmentajaa harjoituksissa ja pelireissuilla

Huoltovastaavan tehtävät

 • vastaa pelimatkojen järjestelyistä, muun muassa yöpymisistä
 • vastaa pelimatkoilla juoma- ja ruokahuollosta

Hankintavastaavan tehtävät

 • vastaa junioreiden pelivarustehankinnoista
 • vastaa jaoston talkootyö- ja varainhankinnasta yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä yhteistyössä seuran talkootyövastaavan ja taloudenhoitajan kanssa
 • tekee hankinnat ja tilaukset yhdessä sihteerin kanssa
 • toimii seuran sääntöjen mukaisesti sopimuksia laadittaessa
 • hoitaa talkootöiden laskutustiedot laskuttajalle

5.6 Pelisäännöt

Seuran pelisäännöt

Seuran yleiset pelisäännöt määrittelevät jaoston toimintaa. Niitä täydentämään voidaan laatia joukkuekohtaisia pelisääntöjä.

”Kaikki pelaa” – säännöt

Suomen Palloliitossa on käytössä ”Kaikki Pelaa” -jalkapallo-ohjelma. Se pohjautuu arvoiltaan lapsen ja nuoren oikeuksiin. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kannustavaan ja turvalliseen jalkapalloharrastukseen. ”Kaikki Pelaa” – ohjelman lähtökohtana on, että jokainen halukas pääsee mukaan toimintaan.

5.7 Harjoittelu

5-6 vuotiaat

TAITO

 • lajin perustaidot
 • leikit
 • pelit
 • temppu-/taitoradat

HENKINEN

 • oman osallistumisen merkitys
 • muiden hyväksyminen
 • yhteistyö
 • reilu peliasenne
 • opitaan voittamaan / häviämään

FYYSINEN

 • perusliikkuminen
 • juokseminen
 • hyppääminen
 • kääntyminen
 • kehonhallinta
 • rytmikyky
 • koordinaatio
 • reaktiokyky
 • monipuolisuus

7-10 vuotiaat

TAITO

 • lajin perustaidot
 • leikinomaisuus
 • paljon suorituksia
 • pallon hallinta: maata pitkin ja ilmassa, käännökset
 • kuljetukset: ulko- ja sisäterä
 • harhautukset: vartalo ja valelaukaus
 • syöttäminen: sisäsyrjä, nilkka, ulkoterä ja liikkuvaan palloon
 • haltuunotto: sisäsyrjä, jalkapohja, liikkeessä
 • laukaus: oikea potkutekniikka, liikkuvaan palloon
 • pusku: osumakohta, katse palloon, vartalon käyttö

HENKINEN

 • ryhmässä toimiminen
 • ryhmän säännöt
 • pitkäjänteisyys
 • itsestään vastaaminen

FYYSINEN

 • perusliikkeet
 • taitavuustekijät
 • liikkuvuus
 • tasapaino
 • kehonhallinta
 • rytmikyky
 • koordinaatio
 • reaktiokyky
 • monipuolisuus

PUOLUSTUSPELI

 • 1v1 tilanne
 • pallonriisto
 • sijoittuminen maalin puolelle
 • aktiivinen osallistuminen peliin

HYÖKKÄYSPELI

 • liikkuminen pelattavaksi pois syöttövarjosta 1v1 ja 2v1 tilanne
 • pallollisen pelaajan ratkaisut esim. kuljetus / syöttö
 • aktiivinen osallistuminen peliin

5.8 Kilpailutoiminta

Joukkueet pelaavat ikä-/taitotasonsa mukaisessa sarjassa.  Korttelisarjassa on aloiteltu pelaamista ja tulevaisuudessa siirrytään joukkueiden kehittyessä myös piirisarjaan.

Seura kustantaa osallistumismaksut sarjoihin ja muihin peleihin, mutta isompiin tapahtumiin esim. Wasa-cupiin määritellään aina oma maksuosuus osallistujille.

Kilpailumatkoille valitaan joukkueille huoltajat, joiden kustannuksista seura huolehtii.  Ohjaajat/valmentajat menevät aina vanhempien edelle seuran kustantavia huoltajia valittaessa.

Jaosto tilaa ja maksaa peliasut, verryttelypuvut yms. pelaajille. Vanhemmat huolehtivat lastensa peliasujen huollosta. Harjoituksissa ei käytetä peliasua, jotta se säilyy edustuskuntoisena pitempään turnauksia varten.

5.9 Kausimaksut / lisenssit

Jaosto päättää vuosittain jalkapalloharrastajien kausimaksuista.  Lisenssimaksu SPL:lle ja vakuutusmaksu AON:lle sisältyy kausimaksuun.  Seuran taloudenhoitaja huolehtii lisenssien ja vakuutusmaksujen tilittämisestä. Hänellä on myös oikeudet SPL:n pelaajien lisenssirekisteriin eli hän huolehtii uusien pelaajien rekisteröinnin ja muutostietojen ilmoittamisen Suomen Palloliittoon.

5.10 Talous

Jaoston toimintaa rahoitetaan kausimaksuilla, sponsorituella ja talkootöillä. Suurimmat kuluerät ovat osallistumismaksut sekä väline- ja asuhankinnat.  Talkootöiden laskutus hoidetaan jaoston puolesta. Seuran taloudenhoitaja suorittaa laskujen maksut jaostolta tulleiden tietojen mukaisesti.

5.11 Tiedotus

Tiedotus vanhemmille tapahtuu pääosin sähköpostilla ja tekstiviesteillä. Tiedotusta jaoston tapahtumista tehostetaan.  Koulutetaan seuran sivujen päivittäjä, jolloin tietojen tulo sivuille nopeutuu.

5.12 Koulutus

Toimintamme tarvitsee koulutettuja ohjaajia ja valmentajia. Lisäksi tarvitaan myös muita toimijoita, joille järjestetään tarvittaessa koulutusta:

 • tuomaritoiminta
 • pelien järjestäminen
 • järjestysmiestoiminta
 • hygieniapassia vaativa toiminta

Koulutusmaksuissa käytetään seuran yleissääntöä kustannusten korvauksista.[hr]

6 Naistoiminta

[hr]

6.1 Naisjaoston toiminta-ajatus ja arvot

Naisjaoston toiminta-ajatuksena on muiden seuramme jaostojen tukemisen ohella järjestää jumpparyhmien ohjausta. Tavoitteena on näin tukea lähialueen lasten ja nuorten fyysistä ja psyykkistä kasvua sekä naisten säännöllistä kuntoilua.

6.2 Toiminnan tarkoitus

Naisjaosto osallistuu yhdessä muiden jaostojen kanssa erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Jokavuotisia kohteita ovat mm. yleisurheilujaoston sarjakilpailut, Elokuun kisat, VKV:n kesäkauden päättäjäiset, jalkapallojaoston kesäkauden aloitus- ja päättäjäistapahtumat sekä Paperiosasto 41:n ja VKV:n yhteinen lasten pikkujoulu.

Pikkujouluaikaan lasten ja naisten jumpilla valmistellaan jouluisia liikunnallisia esityksiä, joita esitetään ainakin Paperiosasto 41:n ja VKV:n yhteisessä lasten pikkujoulussa. Ohjelmia tarjotaan myös muihin pikkujouluihin varainkeruun merkeissä. Naisjaosto kunnostaa tarvittaessa joulupukkipalvelun ja tonttuesitysten asut. Keväisin naisjaosto järjestää talvikauden harjoittelun päätteeksi kaikille seuran jäsenille tarkoitetun kylpyläretken Oulun Edeniin.

6.3 Naisjaoston kokoonpano ja toimenkuvat

Naisjaosto kokoontuu tarvittaessa. Seuran syyskokous valitsee jaostolle puheenjohtajan ja tarvittavan määrän muita jäseniä. Valinta tapahtuu yleensä jaoston kokoukselle tuoman ehdotuksen perusteella. Naisjaostoa edustaa johtokunnassa joko puheenjohtaja tai muu jaoston jäsen, joka huolehtii johtokunnan kokousten asioiden tiedotuksesta jaostolle.

Puheenjohtaja

 • suunnittelee ja kehittää jaoston toimintaa
 • kutsuu jaoston kokoukset koolle ja johtaa niissä puhetta
 • laatii toimintasuunnitelman yhdessä jaoston kanssa syyskokoukseen
 • laatii talousarvion seuran taloudenhoitajan kanssa toimintasuunnitelman pohjalta syyskokoukseen
 • tekee jaoston ja johtokunnan toimeksiannot
 • vastaa sisäisestä tiedottamisesta
 • vastaa jaoston taloudesta yhdessä jaoston rahastonhoitajan kanssa

Sihteeri

 • laatii kokouksista pöytäkirjat, ja toimittaa ne seuran sihteerille ja taloudenhoitajalle arkistoitaviksi
 • laatii toimintakertomuksen vuosikokoukseen
 • tiedottaminen, muun muassa tapahtumatiedot kotisivujen päivittäjälle

Rahastonhoitaja

 • huolehtii naisjaoston rahaliikenteestä jaostossa tehtyjen päätösten mukaisesti (Huomattavista tuki- ja lahjasummista pitää saada myös johtokunnan päätös ennen maksuunpanoa.)
 • huolehtii laskutuksesta sekä laatii seurantalistat suorituksista
 • huolehtii tammikuun viimeiseen päivään mennessä tiliotteet ja tositteet seuran taloudenhoitajalle

6.4 Talous

Varainkeruuta tehdään pääosin kanttiininpidolla erilaisissa seuran tilaisuuksissa sekä muiden tahojen tarjotessa siihen mahdollisuutta. Seuran arpajaisiin, Kunniakierros-tapahtumaan ja muihin tempauksiin naisjaosto osallistuu myös. Lisäksi naisjaosto osallistuu erilaisiin talkootöihin, myyjäisiin ja järjestää arpajaisia. Jumppien kausimaksuilla katetaan niistä aiheutuvia kuluja kuten salivuokria, välinehankintoja yms. Naisjaosto tukee tarvittaessa esimerkiksi muiden jaostojen matkojen ruokahuoltoa rahallisestikin.

6.5 Tiedotus

Naisjaoston toiminnasta tiedotetaan seuran kotisivujen lisäksi ainakin syksyllä jumppien alkaessa paikallisradiossa ja -lehdessä. Ilmoituksia viedään myös lähikauppoihin ja Hepolan koululle. Naisjaostoon pyritään saamaan lisää toimijoita jatkamalla tiedotuskampanjaa.

6.6 Koulutus

Jumppien ohjaajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua koulutukseen. Ohjaajakoulutuksen myötä on tarkoitus saada sekä naisten tehojumppa että tyttöjen jumppa taas toimintaan. Seuran kanttiininpidossa toimiville järjestetään mahdollisuus hankkia hygieniapassikoulutus.[hr]

7 Harrasteliikunta

[hr]

7.1 Toiminnan tarkoitus

Tämän jaoston alla toimivat yhdistettynä ne entiset jaostot, jotka eivät ole viime aikoina järjestäneet säännöllisiä harjoituksia ja eivät ole osallistuneet säännölliseen kilpailutoimintaan. Tällaisia jaostoja ovat mm. nuoriso-, kunto-, sisäpallo- ja voimailujaosto.

Jaoston tarkoituksena on antaa jäsenistölle mahdollisuus osallistua seuran toimintaa muutenkin kuin kilpa- tai joukkueurheilijana. Jaosto toimii tukijaostona seuran urheilujaostoille.

7.2 Organisaatio

Harrasteliikuntajaosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Puheenjohtaja

 • vastaa jaoston toiminnasta
 • kutsuu kokoukset koolle
 • laatii yhdessä jaoston kanssa toimintasuunnitelman sekä talousarvion

Sihteeri

 • kirjaa ylös kokoustapahtumat ja toimittaa kokouspöytäkirjan taloudenhoitajalle
 • laatii toimintakertomuksen
 • antaa tapahtumista tiedot seuran kotisivujen ylläpitäjälle

Kuntokirjavastaava

 • huolehtii kuntokirjat paikoilleen joko itse tai sovittujen henkilöiden kanssa

Kuntokirjojen sijainnit

 • Hepolan pururata: kävely- ja hiihtokirja
 • Kirnuvaara: hiihtokirja
 • Lallinperä: kävelykirja
 • Järppi muuntaja: kävely- ja pyöräilykirja
 • Pertajärvi: kävely- ja hiihtokirja
 • Kemin uimahalli: suorituskirja (kuntosali, vesijuoksu/-jumppa ja uinti)

Kauden loppuessa suoritetaan arvontaa kuntokirjoilla käyneiden jäsenten kesken.

Bocciavastaava

 • huolehtii ilmoittautumiset lähialueella järjestettäviin turnauksiin
 • selvittää harjoitusmahdollisuuksia ja -paikkoja

Harrastetapahtumavastaava
Yhteistapahtumille valitaan vastaava, joka kutsuu koolle eri jaostoista valitut henkilöt kyseistä tapahtumaa järjestämään.  Vastaava organisoi yhdessä tiimin kanssa tapahtuman.  Hän jakaa vastuutehtävät tapahtumasta ja hoitaa mainonnan.

Kuntosalivastaava
Vastaava huolehtii, että seuran varaamilla vuoroilla käyvät ovat seuran jäseniä ja tila on käytön jälkeen siistissä kunnossa: painot paikoillaan jne.

Kuntosalit

 • Veitsiluodon Työväentalo
 • Hepolan koulu

7.3 Toiminta

Jaosto järjestää yleensä maksutonta toimintaa seuran koko jäsenistölle.  Suunnitellaan tapahtumia sekä keväälle että syksylle.

7.4 Talous

Järjestetään kirpputoritoimintaa ja talkootyötä yhteistyössä seuran muiden jaostojen kanssa.

7.5 Koulutus

Pyritään kouluttamaan tapahtumien järjestämiseen tarvittavia henkilöitä, jolloin erilaisten tapahtumien organisointi olisi selkeää. Myös erilaisten kuntotapahtumien ohjaajan erityiskursseja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan: pyöräily, sauvakävely yms.

7.6 Tiedotus

Pääkanava tiedotukseen on seuran omat nettisivut, myös lehti- ja ns. tolppamainokset tapahtumista ovat käytössä.  Henkilökohtainen infon levittäminen tapahtumista on tehokas väylä, jonka käyttöä on tehostettava. [hr]

8  Autojaosto

[hr]

Seuran omaisuusluettelossa on kolme pakettiautoa.  Autojen huollosta vastaa pääasiallisesti Kemin City Motor Ky. Kaksi autoista on omien henkilökuljetusten lisäksi vuokraustoiminnassa, kolmas auto on pääasiallisesti talkooajossa. Autojen vakuutukset on hoidettu IF-vakuutusyhtiössä.

Vuokrauksen ja huollon hoitamiseen on erilaisia mahdollisuuksia, joista valitaan tarvittaessa sinä vuonna sopivin menettelytapa:

 • johtokunnasta nimetään autovuokravastaava ja/tai huoltovastaava
 • perustetaan erillinen autojaosto, joka huolehtii sekä vuokrauksen että huollot

Suurimmat kuluerät autoista ovat autoverot sekä IF:lle vakuutusmaksut. Polttoainekustannukset kirjataan käyttävälle jaostolle, jolloin ne eivät rasita autojaoston toimintaa. Kunnossapito- ja käyttökustannukset ovat olleet kohtuulliset.

Autoja vuokrataan etupäässä muille seuroille ja yhdistyksille.[hr]

9 Tapaturman tai vahingon sattuessa

[hr]

9.1 Lisenssit / passit

Liikuntaryhmän ohjaaja suunnittelee toiminnan turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Tapaturman sattuessa ohjaaja ottaa ensisijaisesti yhteyttä lapsen huoltajaan. Ryhmien ohjaajat keräävät lasten huoltajien yhteystiedot tätä tarkoitusta varten.

Yleisurheilijat
SUL:n alle 19-vuotiaiden yleisurheilijoiden lisenssi sisältää vakuutuksen. Yli 19-vuotiaat hankkivat vakuutuksen itse.

Jalkapalloilijat
Palloliiton kortteli-/pelipassi sisältää vakuutuksen.

9.2 Tapaturma- ja matkavakuutus

Seuran toimihenkilöt eivät saa palkkaa tai palkkioita toiminnastaan, joten heille on otettu erillinen tapaturma- ja matkavakuutus.

Vakuutus kattaa seuran talkootyössä olevat 10 henkilöä tapahtumaa kohti eli myös ohjaajat ja valmentajat ovat tämän vakuutuksen piirissä.  Talkootyötä ovat mm. ohjaus, valmennus, muutot, inventaariot yms.

9.3 Vastuuvakuutus

Seurallamme on IF-vakuutusyhtiössä vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon tietyin ehdoin.

Poissuljettuna vakuutuksen korvausten piiristä ovat seuraavat tapahtumat:

 • auto-, moottoripyörä ja moottorivenekilpailut ja -näytökset
 • sellaiset voimistelu- ja urheiluesitykset tai -kilpailut, joihin osallistuu ammattilaisurheilijoita
 • iskelmä- ja tanssimusiikkikonsertit
 • talkootöistä mm. lumen pudotus katolta.

[hr]

10  Tiedotus

[hr]

Tiedotuksen tavoitteena on tuoda esille VKV:n toiminta mielenkiintoisena, monipuolista ja laadukasta toimintaa tarjoavana seurana. Tiedotuksen tavoitteena on myös kertoa urheilijoiden ja muiden aktiivien lisäksi lasten vanhemmille, yhteistyökumppaneille ja seuran ulkopuolisille tahoille seuran toiminnasta ja tapahtumista. Seuran tärkein tiedotuskanava sekä urheilijoille, toimihenkilöille ja muulle seuraväelle sekä ulkopuolisille tahoille on seuran nettisivut.  Sivujen ulkomuotoon ja tietosisältöön on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Tiedonkulun nopeutta pitää tehostaa, jotta tieto tapahtumista saavuttaa mahdollisimman monet hyvissä ajoin. Sivujen helppolukuisuus on myös tärkeää. Tavoitteena on tuoda selkeästi esille mitä, missä ja milloin sekä kenelle kyseinen tapahtuma tai toiminta on tarkoitettu. Jaostojen vastuuta sivujen tietojen oikeellisuudesta korostetaan. Tiedotamme myös Lounais-Lapissa, Pohjolan Sanomien urheilupalstalla ja paikallisradion kautta sekä mainoslehtisin.

Seuran sivujen osoite on: www.veitsiluodonkisaveikot.com[hr]

11 Sidosryhmät

[hr]

Vanhemmat
Pyritään saamaan vanhemmat sitoutumaan ryhmän ja seuran toimintaan. Vanhemmille järjestetään lajikohtaisia ryhmäinfoja, joissa keskustellaan noudatettavista säännöistä ja tavoitteista.

Koulut
Seura pyrkii kehittämään koulujen ja seuran välistä yhteistoimintaa.

Kaupunki / seutukunnat
Pyritään yhteistyössä kaupungin kanssa parantamaan harjoittelu- ja kilpailupaikkojen kuntoa. Tarjotaan seutukunnan nuoriin kohdistuvaa urheilutoimintaa.

Yhteistyökumppanit
Kehitetään toimintaa tarjoamalla yhteistyökumppaneille liikuntatapahtumia esim. yrityksen yleisurheilukilpailujen ja ulkoilutapahtumien järjestämistä.  Vastavuoroisesti meidän tulee harkita omaa ostoskäyttäytymistä ja hankkia esim. välineitä ja asuja paikallisten yritysten kautta.

Muut seurat
Laajennetaan yhteistyötoimintaa eri seurojen välillä: esimerkiksi yleisurheilussa Haaparantalaisseura HSKT:n kanssa ja lisäksi tutustumalla eri lajien harjoitteluun eri seuroissa.