Toimintakäsikirja

Veitsiluodon Kisaveikot (päivitetty 22.11.2020)

1 Seuran toiminta

1.1 Toiminta-ajatus

Veitsiluodon Kisaveikot ry on vuonna 1937 yleisseuraksi perustettu, mutta nykyisin seura on erikoistunut yleisurheiluun ja harrasteliikuntaan. Seurassa on mahdollista harrastaa monipuolista liikuntaa. Seuran tavoitteena on jäsenistön fyysisen ja henkisen kunnon ylläpito ja kehittäminen luomalla edellytyksiä liikunnan harrastamiseen ja kilpailutoimintaan.  Tällä pyritään innostamaan jäsenistöä elinikäiseen liikunnalliseen elämäntapaan. Lapsuudessa seurassa harrastanut ja urheillut jatkaa usein seura-aktiivina oman mielenkiintonsa ja mahdollisuuksiensa mukaan.

1.2 Arvot, missio ja visio

Arvot

 • yhteisöllisyys
 • kasvatuksellisuus
 • tasa-arvoisuus
 • urheilijakeskeisyys

Missio

Liikunnallinen elämätapa, mikä mahdollistaa ja tukee henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Visio

Vuonna 2025 Veitsiluodon Kisaveikkojen toiminnan perusta ovat motivoituneet ja koulutetut valmentajat ja ohjaajat, tavoitteellinen harrastustoiminta sekä laaja ja vakaa harrastajamäärä. Hyvät liikuntapaikat ja -tilat mahdollistavat monipuolisen harrastus- ja kilpailutoiminnan. Seura on tunnettu ja vetovoimainen sekä taloudellisesti vakaa.

1.3. Lähitulevaisuuden tavoitteet

Yleisurheilujaosto

 • seurassa 100 yleisurheilulisenssiä
 • seuraluokittelussa ykkösliigan kärkikastin seuraksi
 • paras seura piirissä seuraluokittelupisteillä mitattuna
 • vähintään 3-5 SM-mitali vuodessa
 • pyritään järjestämään mahdollisuuksia aikuisyleisurheiluun

2 Seuran johtaminen

2.1 Organisaatio

Veitsiluodon Kisaveikot ry:n johtokunnan valitsee syyskokous. Seura noudattaa kaikissa toimissaan Suomen lakeja sekä TUL:n ja seuran omia sääntöjä. Jaostojen toimintaa ohjaavat myös omien lajiliittojen säädökset. Seuraorganisaation kokoonpano, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä talousarviot ja -suunnitelmat hyväksytään sääntömääräisissä vuosikokouksissa. Seuran toiminta perustuu täysin vapaaehtoistoimintaan.

2.2 Kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään maaliskuun aikana ja syyskokous loka- tai marraskuussa johtokunnan päättämänä ajankohtana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt.
 • Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.
 • Esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta.
 • esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 • Käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille.
 • Päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla.
 • Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt.
 • Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.
 • Vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot.
 • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet.
 • Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varatarkastajat.
 • Päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen.
 • Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin.
 • Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

2.3 Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Seuran toimintasuunnitelma sisältää seuraavan vuoden tapahtumien ja hankkeiden esittelyn ja aikataulut. Toimintasuunnitelman pohjana voidaan käyttää seuran tapahtumista tehtävää vuosikelloa. Toimintasuunnitelman johtokunnalle laatii seuran puheenjohtaja ja jaostoille niiden vetäjät. Taloudenhoitaja laatii jaostojen ja johtokunnan talousarviot toimintasuunnitelmien pohjalta yhteistyössä jaoston puheenjohtajan kanssa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio käsitellään syyskokouksessa.

2.4 Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomuksen laatii kevätkokoukseen johtokunnan ja jaostojen sihteerit. Toimintakertomuksen tavoitteena on arvioida edellisvuoden toimintaa peilaten sitä tehtyyn toimintasuunnitelmaan. Kevätkokous voi esittää muutoksia toimintakertomuksiin ja/tai hyväksyä kertomukset sellaisenaan. Taloudenhoitaja laatii tilinpäätöksen, jonka tarkastavat syyskokouksessa valitut toiminnantarkastajat. Toiminnantarkastajien raportin ja taloudenhoitajan esittelemän tilinpäätöksen pohjalta kevätkokouksen osanottajat voivat esittää edellisvuoden johtokunnalle vastuuvapauden edellisvuoden tileistä.

2.5 Seuran talous

Seura noudattaa taloudenhoidossaan Suomen lakia eikä tavoittele toiminnallaan taloudellista voittoa. Seuran taloudesta vastaa johtokunta, joka päättää tilien käytöstä. Seuran toiminta mahdollistetaan vapaaehtoisella varainkeruulla, talkootoiminnalla ja avustuksilla. Seuran tilejä hoitaa syyskokouksessa valittu taloudenhoitaja. Seura ei  maksa valmentajille ja johtokunnan ja jaostojen jäsenille palkkioita. Valmentajille maksetaan kulukorvauksia kuitteja vastaan. Kulukorvausten taso vahvistetaan johtokunnassa vuosittain.

2.6 Jäsenmaksut

Jäsenmaksut päätetään syyskokouksessa ja ne lähetetään jäsenille keväällä. Jäsenmaksun maksaminen oikeuttaa osallistumisen kevät- ja syyskokoukseen. Järjestettäessä esim. yhteisiä retkiä, saavat jäsenet kyydin ilmaiseksi tai hinnan alennettuna.

Seuran jäsenmaksuluokat:

 • nuorisojäsen, alle 15 vuotta
 • aikuisjäsen, sinä vuonna kun täyttää 15 vuotta
 • yhdistys-/yritysjäsen
 • vapaajäsen
 • kannatusjäsen

3 Seurahenkilöiden ja organisaation tehtäväjaot ja vastuut

3.1 Johtokunta

Johtokunta valitaan seuran syyskokouksessa seuraavaksi toimikaudeksi, joka on kalenterivuosi. Syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä 3-7 jäsentä. Ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa jaetaan jäsenille vastuualueet.  Johtokuntaan valitut henkilöt edustavat seuraa.

Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja taloudenhoitajalla, kaksi aina yhdessä. Johtokunnan jäsenet edustavat seuraa eri järjestöissä. Johtokunnan jäsenille ei makseta palkkioita

Johtokunta

 • johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa toimikaudella
 • päättää vuosikokousten ajankohdan
 • on vastuussa seuran taloudesta ja tilien avaamisesta
 • valvoo seuran sääntöjen noudattamista

3.2 Toimenkuvat

Puheenjohtaja

 • johtaa seuran toiminnan kokonaisuutta ja valvoo, että seuran toimintaa johdetaan sääntöjen mukaisesti (TUL/seuran säännöt)
 • laatii johtokunnan/seuran toimintasuunnitelman syyskokoukseen
 • kutsuu koolle johtokunnan ja johtaa kokouksissa puhetta sekä valvoo, että seuran toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä
 • palkkaa mahdolliset kesätyöntekijät (koululaiset, 2 viikon työrupeama)
 • ohjeistaa tehtäväkenttää ja valvoo seuran etuja sekä hoitaa suhteita yhteistyökumppaneihin
 • hoitaa patentti- ja rekisterihallitukseen yhdistyksen muutostiedot
 • laatii avustus- ja yhteistyöpyynnöt yhdessä taloudenhoitajan kanssa eri yhdistyksille tai yrityksille

Varapuheenjohtaja

 • huolehtii johtokunnan kokouksen johtamisesta puheenjohtajan ollessa estyneenä
 • tarkistaa yhdessä toisen johtokunnan henkilön kanssa kirjanpitotositteet kolme kertaa vuodessa, jotta maksutapahtumat ovat tehtyjen päätösten mukaisia

Sihteeri

 • toimii johtokunnan kokouksissa sihteerinä ja laatii pöytäkirjan kokouksesta
 • sihteeri arkistoi johtokunnan pöytäkirjat sekä lähettää ne sähköpostitse muille johtokunnan jäsenille.
 • laatii johtokunnan toimintakertomuksen edellisvuoden toiminnasta kevätkokoukseen
 • ilmoittaa Ytj-järjestelmään mahdolliset muutokset seuran nimessä ja osoitetiedoissa
 • huolehtii vuosikokousten ilmoitukset seuran sääntöjen mukaisesti lehteen
 • pitää kunniamerkkien saajista luetteloa
 • päivittää erilaisia rekistereitä mm. koulutusrekisteriä
 • laatii seuran asiakirjat mm. pöytäkirjaotteet yms.
 • huolehtii yhdessä jaostojen kanssa harjoituspaikkojen ja -vuorojen anomukset kaupungille.

Taloudenhoitaja

 • huolehtii jaostojen ja johtokunnan päivittäisestä rahaliikenteestä jaostoissa ja johtokunnassa tehtyjen päätösten mukaisesti
 • seuralle tulevat laskut osoitetaan taloudenhoitajan osoitteeseen.
 • huolehtii laskutuksesta sekä laatii seurantalistat suorituksista: mm. jäsenmaksut ja kausimaksut ja toimittaa ne seuran vastuuhenkilölle
 • hoitaa lisenssimaksut
 • hoitaa seuran kirjanpidon ja tekee tilinpäätöksen, esittelee sen helmikuussa johtokunnalle. Kirjanpito voidaan myös teettää ulkopuolisella kirjanpitäjällä.
 • arvonlisäveroilmoitukset, veroilmoitus
 • hoitaa seuran talkootyöntekijöiden vakuutuksen
 • vastaa arpajaisten järjestämisestä yhdessä johtokunnan kanssa
 • päivittää järjestysmieskorttirekisteriä.

Jaostot toimittavat taloudenhoitajalle kokousten pöytäkirjat.  Jaostot ja johtokunta huolehtivat myös, että toimintasuunnitelmat toimitetaan neljä viikkoa ennen syyskokousta taloudenhoitajalle. Taloudenhoitaja käy yhdessä jaostojen ja johtokunnan kanssa ennen syyskokousta talousarvion lävitse.

Seuralla on päivittäistä maksuliikennettä varten tili Kemin Seudun Osuuspankissa ja jäsenmaksuille Danske Bankissa. Seuralla on tallelokero Kemin Seudun Osuuspankissa, johon avain on taloudenhoitajalla.  Seuralla on käytössä Asteri -kirjanpito-ohjelma.

Johtokunnan muut jäsenet

Autojen vuokraustoiminnasta vastaava

 • johtokunta valitsee keskuudestaan

Jaoston yhteyshenkilö

 • jaoston puheenjohtaja
 • edustaa jaostoa johtokunnassa ja huolehtii asioiden tiedottamisesta

Urheilijajäsen 

 • toimii ”linkkinä” urheilijoiden ja johtokunnan välillä

Talkootyövastaava

 • on vastuussa seuran talkootöiden organisoinnista
 • ottaa vastaan talkootilaukset ja huolehtii, että talkootöissä on tarvittava määrä tekijöitä
 • toimittaa laskutustiedot taloudenhoitajalle

Tiedotusvastaava

 • suunnittelee ja kehittää seuran ulkoista ja sisäistä tiedottamista
 • toimii seuran kotisivujen ylläpitäjänä
 • hoitaa johtokunnan päätösten mukaisesti tapahtumien tiedotuksen kotisivujen lisäksi paikallislehdissä ja -radiossa sekä koulujen ja kauppojen ilmoitustauluilla

Jäsenkirjuri

 • Jäsenkirjuri voi olla joko johtokunnan jäsen tai sen ulkopuolinen henkilö, jolloin jäsenkirjurilla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnassa jäsenasioita käsiteltäessä.
 • huolehtii jäsenrekisterin ajantasaisuudesta
 • huolehtii jäsenrekisterin varmuuskopioinnista
 • organisoi yhdessä johtokunnan kanssa jäsenmaksujen jakamisen
 • ajaa vuosittain merkkipäivälistan

3.3 Jaostot

Seuran jaostot ovat yleisurheilu ja  harrasteliikuntajaosto.

Jaostot voivat itse määritellä jäsenistön vähimmäis- ja maksimimäärän. Jaostot toimivat johtokunnan alaisena, mutta itsenäisesti seuran sisällä syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa kuitenkin johtokunnan hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa. Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

Jaostojen jäsenille ei makseta palkkioita. Jaostojen kokoukset kutsuu koolle jaoston puheenjohtaja. Sihteeri tekee kokouksesta pöytäkirjan, joka toimitetaan taloudenhoitajalle sekä johtokunnan sihteerille arkistoitavaksi.

3.4 Vakuutukset

Seuralla on seuraavat vakuutukset IF-vakuutusyhtiössä:

 • vastuuvakuutus
 • vahinkovakuutus (tapaturma ja matka)
 • ajoneuvovakuutus

Lisäksi on yleisurheilulisenssiin sisältyvä Pohjola-vakuutus alle 14-vuotiaille.

4 – 5 JAOSTOJEN TOIMINTA

4 Yleisurheilujaosto

4.1 Toiminta-ajatus ja arvot

Veitsiluodon Kisaveikkojen yleisurheilujaoston toiminnan tarkoitus on tuottaa laadukasta ja arvostettua yleisurheilutoimintaa: lapsi-, nuoriso- ja kilpaurheilusta aina kansainvälisesti menestyviin urheilijoihin asti. Aikuisyleisurheilu huomioidaan resurssien mukaan.

Yleisurheilujaosto:

 • vastaa seuran yleisurheilutoiminnasta kokonaisuudessaan
 • noudattaa lajitoiminnassaan Suomen Urheiluliiton sääntöjä
 • vastaa valmennuksen järjestämisestä
 • huolehtii ohjaajien ja valmentajien koulutuksesta seuraohjeistuksen mukaisesti
 • suunnittelee, johtaa ja kehittää seuran kilpailutoimintaa
 • vastaa Elokuun kisojen toteuttamisesta
 • osallistuu Länsi-Pohjan piirin mestaruuskilpailujen järjestämiseen
 • pitää rekisteriä esim. tuomarikortin omaavista henkilöistä
 • huolehtii urheilijoille kausimaksulomakkeet
 • huolehtii kilpailuasujen ja verryttely- sekä tuulipukujen tilaukset
 • hoitaa jaoston rahaliikenteen yhdessä seuran taloudenhoitajan kanssa

4.2 Toiminnan tarkoitus, päämäärä ja tehtävät

Yleisurheilujaosto on yksi seuran jaostoista. Jaosto valmistelee ja esittelee asioita johtokunnalle päätettäväksi.Yleisurheilujaosto kokoontuu vähintään 6 kertaa vuodessa.

Jaoston tärkein tehtävä on tuottaa laadukasta yleisurheilutoimintaa eri-ikäisille jäsenille. Tarkoitus on luoda jäsenille mahdollisuus sekä harrastaa että kilpailla eli edetä urheilu-uralla niin pitkälle kuin kyvyt ja motivaatio riittävät.

Jaosto vastaa siitä, että urheilukerhojen, harjoitusryhmien ja henkilökohtaisessa valmennuksessa olevien urheilijoiden harjoittelu on suunnitelmallista ja tavoitteellista.

Yleisurheilun toimintapaikkoina kesäkaudella on Sauvosaaren urheilukenttä sekä syys-, talvi- ja kevätkaudella Hepolan koulun liikunta- ja kuntosali sekä Haaparannan Aspen -halli.

Ydintoiminta-alue on Kemin kaupungin alue. Harjoitus- ja kilpailutoimintaa järjestetään myös Haaparannalla, Keminmaassa ja Torniossa.

4.3 Yleisurheilujaoston kokoonpano ja toimenkuvat

Puheenjohtaja

 • suunnittelee ja kehittää jaoston toimintaa
 • kutsuu jaoston kokoukset koolle ja johtaa niissä puhetta
 • on seuran johtokunnan jäsen ja edustaa jaostoa kokouksissa
 • edustaa seuraa SUL:n Länsi-Pohjan piirin kokouksissa
 • laatii toimintasuunnitelman yhdessä jaoston kanssa syyskokoukseen
 • laatii talousarvion seuran taloudenhoitajan kanssa toimintasuunnitelman pohjalta syyskokoukseen
 • hoitaa mainossopimukset yhdessä johtokunnan puheenjohtajan ja taloudenhoitajan kanssa
 • tekee jaoston ja johtokunnan toimeksiannot
 • hakee kilpailut seuraavalle kaudelle

Sihteeri

 • pitää kokouksista pöytäkirjaa, jonka jäljennös toimitetaan seuran taloudenhoitajalle sekä seuran sihteerille arkistoitavaksi
 • tekee yleisurheiluasujen tilaukset yhdessä valmennuspäällikön kanssa
 • laatii toimintakertomuksen vuosikokoukseen
 • hoitaa ja päivittää erilaisia yleisurheilurekistereitä

Viestintävastaava

 • hoitaa jaoston sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen yhteistyössä valmennustiimin kanssa

Taloudenhoitaja

 • Jaoston maksuliikenne hoidetaan seuran taloudenhoitajan toimesta.  Laskut osoitetaan seuran taloudenhoitajan osoitteeseen.

Kunniakierrospäällikkö

 • Kunniakierros on yleisurheilupuolen merkittävimmistä tulonlähteistä.  Seuran jäsenet, urheilijat ja valmentajat osallistuvat tapahtumaan. Niiltä urheilijoilta, joille maksetaan valmennuksen ja kilpailukulujen kattamiseen niin sanottua bonusrahaa, edellytetään osallistumista Kunniakierros -tapahtumaan. Kunniakierrospäällikkö organisoi kunniakierrostapahtuman.


Valmennuspäällikkö

 • suunnittelee, johtaa ja kehittää seuran valmennustoimintaa yhdessä valmentajien kanssa
 • kehittää yhteistyötä kouluihin ja työpaikkoihin
 • ohjaa osallistumaan SULn järjestämään yleisurheiluohjaaja- ja valmennuskoulutukseen
  • lasten yleisurheiluohjaaja
  • nuorten yleisurheiluohjaaja
  • nuorisovalmentajatutkinto
  • valmentajatutkinto
  • valmentajan ammattitutkinto

4.4 Talous

Talousarvio ja taloudenhoito

Varainhankinta perustuu kausimaksujen, kirpputoritoiminnan, kunniakierroksen ja Kannustajat-järjestelmän lisäksi erilaisiin talkootöihin, arpajaisiin sekä tapahtumiin.

Tavoitteena olisi saada lisää tukijoita, toimijoita ja jäseniä seuralle. Suurimpina kuluerinä ovat urheilijoiden valmentautumiseen ja kilpailemiseen liittyvät kulut.

Kausimaksuista laaditaan vuosittain tiedote, joka löytyy seuran sivuilta.

4.5 Urheilutoiminnan periaatteet

4.5.1 Yleisurheilukoulut

VKV:n lasten yleisurheilutoiminnan perustana on urheilukerho ja yleisurheilukoulu.  Vastuuohjaajat/valmentajat ovat koulutettuja yli 17-vuotiaita, mutta heillä saattaa olla apuohjaajina alle 17-vuotiaita nuoria.

Urheilukerholaiset kokoontuvat kerran viikossa sisäkaudella Hepolan koulun liikuntasalissa. Kerhossa perusperiaatteena on liikunnan monipuolisuuden ja perustaitojen harjoittaminen 4 – 6-vuotiaille lapsille leikin ohessa. Harjoituskerran kesto on 45 min. Kausimaksuun sisältyy koko vuoden ohjatut harjoitukset ja vakuutus.

Urheilukoulut on tarkoitettu ikäluokalle 7-13 -vuotta. Harjoittelu tapahtuu pääasiassa Hepolan liikuntasalissa ja Sauvosaaren kentällä.  Aspen-hallissa käydään ryhmän vanhimpien kanssa.  Kausimaksu sisältää ohjatut harjoitukset, vakuutuksen ja lisenssin.

7-9-vuotiaiden harjoittelussa monipuolisten perustaitojen harjoittamisen lisäksi tulee mukaan lajitaitojen leikinomainen harjoittelu sekä yleisurheilun sääntöjen opettelu. Harjoituksia pidetään vähintään kerran viikossa ja lisäharjoituskerroista sovitaan harjoituksissa.

10-13-vuotiaiden harjoitukset sisältävät enemmän lajinomaisia harjoitteita. Tavoitteena on yleisurheilun lajitaitojen monipuolinen hallitseminen.  Nuoret kokoontuvat kaksi kertaa viikossa harjoituksiin ja tarvittaessa sovitaan myös lisäharjoituskertoja. Talvikaudella painotetaan peruskunto-ominaisuuksien kohentamista ja kesäkaudella keskitytään yleisurheilun lajitaitojen opettelemiseen.


Mahdollisuuksien mukaan järjestetään lajipäiviä yhteistyössä muiden seurojen kanssa.

4.5.2 Nuorisovalmennusryhmät

Yli 14-vuotiaiden ryhmä kokoontuu harjoituksiin ryhmän valmentajan ohjeiden mukaisesti. Ryhmässä on mahdollista harjoitella kilpailullisin tavoittein tai harrastepohjalta. Valmentautuminen ohjautuu urheilijan lajiryhmän vaatimusten mukaisesti.

Pääasiallisia harjoittelupaikkoja ovat sisäkaudella Hepolan koulun liikunta- ja kuntosali sekä Aspen-halli. Kesäkaudella harjoitellaan Sauvosaaren urheilupuistossa.

Urheilijat maksavat itse Aspen-hallin kausikortit. Aspen-hallille järjestetään myös seuran yhteiskyytejä.

4.5.3 Valmentajien tehtävät

 • vastaa urheilijoiden valmennuksesta ja sen suunnittelusta
 • laatii henkilökohtaisia harjoitussuunnitelmia seuran urheilijoille
 • osallistuu seuran harjoitusryhmien toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
 • osallistuu valmennuspäällikön pitämiin valmentajapalavereihin
 • huolehtii tiedonkulusta urheilijoille ja vanhemmille
 • noudattaa seuran toimintakäsikirjaa ja pelisääntöjä

4.5.4 Ohjaajien tehtävät

 • osallistuu harjoitusryhmien toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
 • huolehtii tiedonkulusta urheilijoille ja vanhemmille
 • noudattaa seuran toimintakäsikirjaa ja pelisääntöjä

4.6 Harjoitus- ja valmennusryhmien pelisääntöjä

Seuralle on laadittu yleiset pelisäännöt, joita tulee noudattaa niin urheilijoiden, vanhempien, valmentajien kuin toimihenkilöidenkin keskuudessa.  Yleisurheiluryhmät voivat laatia omia täydentäviä pelisääntöjä yhdessä vanhempien ja ohjaajien/valmentajien kesken.

4.7 Kilpaileminen

Seura järjestää kesän aikana useammat matalan kynnyksen kilpailut 3-15-vuotiaille.  Näihin kilpailuihin osallistuminen ei edellytä lisenssiä

Lisenssi on pakollinen osallistuttaessa muiden seurojen järjestämiin kilpailuihin sekä seuran järjestämiin Elokuun kisoihin.  Jokavuotiset Elokuun kisat pidettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1957 Paavonkarin kentällä ja vuodesta 1984 lähtien ne on pidetty Sauvosaaren kentällä.

Alle 13-vuotiaille tärkeimmät kilpailut ovat Sisulisäkisat sekä lähialueen piirikunnalliset kilpailut. Yli 14-vuotiaat osallistuvat jo ikäluokkiensa SM-kisoihin, mikäli niihin vaadittu tulosraja on saavutettu.

Halli- ja kesäkaudella tehdään myös yhteismatkoja isompiin kilpailuihin (esim. Tampere Junior Indoor Games ja Youth Athletic Games), jolloin määritellään osallistujien omavastuuosuus erikseen tapauskohtaisesti.

Kilpailuihin ilmoittaudutaan Kilpailukalenterin kautta. Urheilija maksaa itse osallistumismaksut kilpailun järjestäjälle, mutta seura korvaa osallistumismaksut. Maksukuitit toimitetaan taloudenhoitajalle

SM-kisoihin osallistuville maksetaan osallistumismaksu ja tuetaan muissa kustannuksissa. SM-kisoihin seuran nimeämien huoltajien/valmentajien matkat ja muut vastaavat kulut maksaa seura. Matkoilla pyritään ensisijaisesti käyttämään seuran omia autoja/yhteiskuljetuksia ja yöpymään seuran järjestämässä majoituksessa.

4.8 Leirit

Seuran oma leiritoiminta ei ole säännöllistä. Alueleiri-ikäisillä urheilijoilla on mahdollisuus hakea Rovaniemellä järjestettävään alueleiritykseen. Aikuisurheilijat osallistuvat muutamiin leireihin vuoden aikana, joista 1-2 on ulkomaanleirejä.

Seura tukee leirityskustannuksissa niitä urheilijoita,  jotka ovat maksaneet kausimaksun ja keskustelleet valmentajansa kanssa leirityksistä. Seuran tukiosuus leirityskustannuksista vahvistetaan johtokunnassa vuosittain.

4.9 Vastuut, lisenssit ja vakuutukset

Harjoitteluryhmiin osallistuvilta peritään kausimaksu, joka kattaa koko vuoden toiminnan.

13-vuotiaiden ja sitä nuorempien kausimaksu sisältää lisenssin, johon kuuluu myös vakuutus, mutta aikaisemmin syntyneet huolehtivat vakuutusturvansa itse.

4.10 Seura-asut

VKV:n virallista kilpailuasua tulee käyttää kaikissa SM- ja PM-kilpailuissa ja sitä suositellaan käytettävän kaikissa kilpailuissa. Asujen tilauksista ja jakelusta huolehtii yleisurheilujaosto.


4.11 Kilpailut

4.11.1 Kilpailutapahtuman organisointi ja henkilöt:

 • kilpailujen johtaja
 • tekninen johtaja
 • sihteeri
 • tulospalvelu
 • kuuluttaja
 • lähettäjä ja lähettäjän apulaiset
 • maalikamera/ajanotto
 • tuulimittarit

Kisaorganisaation tehtävät:

 • kentän varaaminen
 • kilpailujen aikataulutus
 • palkintojen hankinta
 • kilpailuilmoitukset
 • viranomaisilmoitukset
 • toimitsijoiden organisointi
 • ilmoittautumisten vastaanotto
 • välinetarkastus
 • osanottomaksut
 • tulospalvelu
 • tulosten julkaisu

4.11.2 Toimitsijat

Toimitsijaryhmä 1. maali, aidat, kierroslasku: lajijohtaja + toimitsijat

Toimitsijaryhmä 2. kiekko, keihäs, moukari, kuula: lajijohtaja + toimitsijat

Toimitsijaryhmä 3. seiväs, korkeus: lajijohtaja + toimitsijat

Toimitsijaryhmä 4. pituus, kolmiloikka: lajijohtaja + toimitsijat

Toimitsijaryhmä 5. viestien vaihdonvalvojat: lajijohtaja + toimitsijat

Toimitsijaryhmä 6. buffetti: vastaava + muut toimijat

Toimitsijaryhmien kokoonpanoa voidaan muuttaa kilpailukohtaisesti.

4.12 Koulutus

4.12.1 Ohjaajien ja valmentajien koulutus

Seurassa ohjaajat/valmentajat koulutetaan Suomen Urheiluliiton koulutusjärjestelmän mukaisesti.  On mahdollista käyttää myös muita koulutuksia. Seura kustantaa koulutuksen, mutta edellyttää koulutetuilta aktiivista ohjaus-/valmennustoimintaa jatkossa. Yleisurheilujaosto pitää koulutusrekisteriä.

Seura tukee seminaarien ja muiden koulutusjärjestelmän ulkopuolisten kurssien kustannuksissa. Tuki vahvistetaan vuosittain johtokunnassa.

4.12.2 Tuomarikoulutus

Seuran omissa kilpailussa harjoitellaan tuomarin/toimitsijan tehtäviä.  Seuran tuomarikouluttajana toimii Sami Zerni. Yleisurheilujaosto pitää rekisteriä koulutetuista tuomareista.

4.12.3 Tulospalveluohjelmakoulutus

Kilpailujen tulospalveluohjelman kehitystä seurataan ja  käyttäjäkoulutukseen osallistutaan tarpeen mukaan

4.13 Viestintä, sidosryhmät, palkitseminen ja seuratoiminnan kehittäminen

4.13.1 Viestintä ja markkinointi

Seuralla on omat internetsivut ja seuran toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät seuran sivuilta: www.veitsiluodonkisaveikot.com.  Jaoston toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti seuran nettisivujen ja some-kanavien kautta. Jaosto tiedottaa myös kauden aikana tapahtumista urheilijoita, vanhempia ja toimitsijoita.

4.13.2 Sidosryhmät

Vanhemmat

Vanhempia pyritään saamaan aktiivisemmin mukaan yleisurheilutoimintaan. He ovat nuoren urheilijan tärkein tukipilari urheilu-uralla.

Kaupunki

Seura käyttää harjoittelussa pääosin Kemin kaupungin tarjoamia liikuntapalveluja. SM-kisoissa kolmen parhaan joukkoon sijoittuessaan Kemin kaupunki muistaa Kemissä kirjoilla olevaa VKV:n urheilijaa stipendillä.

Muut yhteistyökumppanit

Seuralla on yhteistyökumppanina myös paikallisia yrityksiä ja toimijoita.

Elokuun kisoihin paikalliset yritykset lahjoittavat tavarapalkintoja.

4.13.3 Palkitseminen

Seurakilpailut

Seurakilpailuissa kaikki osallistujat palkitaan heti oman sarjan lajien päätyttyä.

Vuosittaiset palkitsemiset

Vuosittain palkitaan kauden aikana eri tavoin menestyneitä urheilijoita, kuten paras tyttö tai poika, vuoden tulokas, innokkain harjoittelija jne.

Bonusjärjestelmä

Seura jakaa bonusjärjestelmän mukaisesti kilpailu- ja edustustehtävistä sekä piirinennätyksistä ja A-luokan ja M-luokan tuloksista bonuksia urheilijoille. Järjestelmä kattaa yli 14-vuotiaat urheilijat. Bonusjärjestelmästä on oma liite.

Bonuksia voi saada valmennus- ja kilpailukulujen kuitteja vastaan seuraavan vuoden aikana edustaessaan edelleen Veitsiluodon Kisaveikot ry:tä ja harjoitellessaan täysipainoisesti kohti seuraavaa kautta. Urheilijan on osallistuttava jokavuotiseen Kunniakierrostapahtumaan, jotta hän voi käyttää bonuksiaan.

4.13.4 Toiminnan kehittäminen

Yleisurheilujaoston jäsenten velvollisuus on seurata jäsenistön mielipiteitä ja viedä yleisurheilua eteenpäin asetettujen tavoitteiden suunnassa. Eri tilaisuuksien yhteydessä pyritään antamaan aikaa myös kehityskeskusteluille. Osaavat ja motivoituneet henkilöt ovat seuratyön kulmakiviä, joten rekrytointi ja motivointi ovat avaintekijöitä kehitettäessä seuraa uusiin haasteisiin. Valmentajien tietotaitoon pyritään panostamaan koulutuksen avulla ja siten tuottamaan entistä laadukkaampaa yleisurheiluvalmennusta. Lajikohtaiseen osaamiseen ja lajikirjon monipuolistamiseen panostetaan.

5 Harrasteliikunta

5.1 Toiminnan tarkoitus

Harrasteliikuntajaosto kokoontuu tarvittaessa.

Jaoston tarkoituksena on antaa jäsenistölle mahdollisuus osallistua seuran toimintaa muutenkin kuin kilpa- tai joukkueurheilijana. Jaosto toimii tukijaostona seuran urheilujaostoille.

Harrasteliikunnassa voi harrastaa naisten kuntojumppaa, boccian peluuta ja kuntosaliharjoittelua. Kaikkien lajien harjoittelupaikkana on Veitsiluodon Työväentalo.

5.2 Toiminta

Jaosto järjestää toimintaa seuran koko jäsenistölle. 

5.3 Talous

Järjestetään kirpputoritoimintaa ja talkootyötä yhteistyössä yleisurheilujaoston kanssa.

5.4 Koulutus

Pyritään kouluttamaan tapahtumien järjestämiseen tarvittavia henkilöitä, jolloin erilaisten tapahtumien organisointi olisi selkeää. Myös erilaisten kuntotapahtumien ohjaajan erityiskursseja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan: pyöräily, sauvakävely yms.

5.5 Tiedotus

Pääkanava tiedotukseen on seuran omat nettisivut, myös lehti- ja ns. tolppamainokset tapahtumista ovat käytössä.  Henkilökohtainen infon levittäminen tapahtumista on tehokas väylä, jonka käyttöä on tehostettava.

6  Autojen huolto ja vuokraus

Seuralla on omia autoja, joita käytetään pääasiallisesti kilpailu- ja valmennusmatkoilla sekä talkootoiminnassa. Autoja vuokrataan etupäässä muille seuroille ja yhdistyksille. Johtokunnasta nimetään autojen vuokraustoiminnasta vastaava.

7 Tapaturman tai vahingon sattuessa

7.1 Lisenssit / passit

Liikuntaryhmän ohjaaja suunnittelee toiminnan turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Tapaturman sattuessa ohjaaja ottaa ensisijaisesti yhteyttä lapsen huoltajaan. Ryhmien ohjaajat keräävät lasten huoltajien yhteystiedot tätä tarkoitusta varten.

Yleisurheilijat

SUL:n alle 13-vuotiaiden yleisurheilijoiden lisenssi sisältää vakuutuksen. Yli 13-vuotiaat hankkivat vakuutuksen itse.

7.2 Tapaturma- ja matkavakuutus

Seuran toimihenkilöt eivät saa palkkaa tai palkkioita toiminnastaan, joten heille on otettu erillinen tapaturma- ja matkavakuutus.

Vakuutus kattaa seuran talkootyössä olevat 10 henkilöä tapahtumaa kohti eli myös ohjaajat ja valmentajat ovat tämän vakuutuksen piirissä.  Talkootyötä ovat mm. ohjaus, valmennus, muutot, inventaariot yms.

7.3 Vastuuvakuutus

Seurallamme on IF-vakuutusyhtiössä vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon tietyin ehdoin.

8  Tiedotus

Tiedotuksen tavoitteena on tuoda esille VKV:n toiminta mielenkiintoisena, monipuolista ja laadukasta toimintaa tarjoavana seurana. Tiedotuksen tavoitteena on myös kertoa urheilijoiden ja muiden aktiivien lisäksi lasten vanhemmille, yhteistyökumppaneille ja seuran ulkopuolisille tahoille seuran toiminnasta ja tapahtumista. Seuran tärkein tiedotuskanava sekä urheilijoille, toimihenkilöille ja muulle seuraväelle sekä ulkopuolisille tahoille ovat seuran nettisivut.  Sivuja päivitetään aktiivisesti ja säännöllisesti. Seuralla on myös facebook ja instagram-tilit, joiden kautta välitetään ajankohtaista tietoa seuraajille. Uusia tiedotuskanavia otetaan käyttöön tarpeen mukaan. Harjoitusryhmien tiedottaminen hoidetaan pääosin seuran sähköpostin kautta. Tiedotamme myös Lounais-Lapissa, Lapin Kansan urheilupalstalla ja paikallisradion kautta sekä infolehtisin.

Seuran sivujen osoite on: www.veitsiluodonkisaveikot.com

9 Sidosryhmät

Vanhemmat

Pyritään saamaan vanhemmat sitoutumaan ryhmän ja seuran toimintaan.

Koulut

Seura pyrkii kehittämään koulujen ja seuran välistä yhteistoimintaa.

Kaupunki / seutukunnat

Pyritään yhteistyössä kaupungin kanssa parantamaan harjoittelu- ja kilpailupaikkojen kuntoa. Tarjotaan seutukunnan nuoriin kohdistuvaa urheilutoimintaa.

Yhteistyökumppanit

Kehitetään toimintaa tarjoamalla yhteistyökumppaneille liikuntatapahtumia esim. yrityksen yleisurheilukilpailujen ja ulkoilutapahtumien järjestämistä.  Vastavuoroisesti meidän tulee harkita omaa ostoskäyttäytymistä ja hankkia esim. välineitä ja asuja paikallisten yritysten kautta.

Muut seurat

Laajennetaan yhteistyötoimintaa eri seurojen välillä esimerkiksi tutustumalla eri lajien harjoitteluun eri seuroissa.